Wednesday, March 19, 2008

اگه قرار بود آدمی وقتش رو صرف شناختن زندگی بعد از مرگ بکنه، مرده به دنیا می اومد.
معتقدم که به جای تقبیح این دنیا و وقف کردن اوقاتمون به شناخت تصوف و بودیسم و این چیزا، بهتره با ترسمون از مرگ یه جوری کنار بیایم.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''