Friday, March 14, 2008

مردان بزرگ کاری انجام نمی دهند مگر آنکه کاری مهم تر داشته باشند.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''