Friday, September 28, 2007در ضمن، من از این عکس بسیار خوشم میاد. چه ساعتهای درازی که در خلوت خودم به این عکس خیره نشده ام...

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''