Sunday, September 23, 2007

حالا هم که حرف آشپزی شد بگم که فکر می کنم که خورش هم مث زندگی آدم میمونه. در حالیکه با نهایت صبر و حوصله باید باهاش رفتار کرد، دائما هم باید زیر و روش کرد که ته نگیره.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''