Saturday, March 24, 2018

اگه من یه روزی خودکشی کردم بدونین به خاطر این بوده که می خواسته ام یه کوفتی رو از تو یه لیوان بریزم تو یه لیوان دیگه و از همه دیواره لیوان اول شره کرده و ریخته همه میز و زمین رو کثافت زده و من دیگه نتونسته ام این یه بار رو تحمل کنم.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''