Tuesday, April 01, 2014

سنگدلم می خوانی
که در را چنان چفت می کنم
که روزن نوری هم از لای آن نتابد
نمی دانی که در جرز در و دیوار
این تکه پاره های جگر من است
که در را چنین محکم چفت نگاه می دارد.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''