Monday, November 05, 2012

من مرام ندارم.
من در کمال صحت عقل اعلام می کنم که آدم بی مرامی هستم.
و هنوز این همه ماجرا نیست.
من از آدمهای با مرام متنفرم.
من معتقدم نیم مشکلات دنیا به خاطر مرام است.
و معتقدم دنیا جای سالمتری بود اگر همه آدمهای با مرام را از کشتی به دریا می ریختند.
اگر خودتان را آدم با مرامی می دانید، حتی اگر از سر فروتنی آن را به زبان نمی آورید، دور و بر من نگردید. آبمان با هم در یک جوب نمی رود.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''