Tuesday, August 24, 2010

بازی که تمام شد، شاه و پیاده به یک جعبه بر می گردند.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''