Monday, June 21, 2010

مهتاب دیر نمی کند.
پاورچین می خزد بر تشک ابر
بی شتاب، بی هیاهو، بی نیاز توجه تو.
می داند که وقتی خواهیش جست
می آید تا که آن وقت، نگاه بی پناهت در آغوشش آرام گیرد.


 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''