Wednesday, May 19, 2010

- چه کارش دارید زبان بسته را؟
- چوبش می زنیم
-چه کرده مگر؟
- در تابستان لباس پشمی به تن کرده
- بزنیدش پدرسوخته را

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''