Monday, April 05, 2010

فقدان حس آدم خوبه بودن بقای ذهن رو جدا به خطر می اندازه.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''