Wednesday, July 01, 2009

اگر که به اسطوره نرسیدیم، از درازی قامت اسطوره نبوده. کوتاهی از ما بوده.
شما برو جان برادر، می رسی.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''