Friday, January 18, 2008

تا وقتی که کسی هست که دنیا رو می فروشه(*)، برای خوشبختی چه احتیاجی به چیز دیگه ای هست؟

*:
David Bowie's
Nirvana's
Jordis Unga's
Lulu's

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''