Tuesday, July 24, 2007

غریب است:
در هر قناری آوازی محبوس است و
در پس هر آواز قناری، پرنده ای در قفس.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''